Primary School Mahekam List -New

By | September 7, 2017

Primary School Mahekam List

Primary School Mahekam List 1 :Click here

Primary School Mahekam List 2: Click here
2 thoughts on “Primary School Mahekam List -New

  1. Rajyaguru Nikunj

    Saheb 6 to 8 nu mahekam varg wise hoy ke balkoni sankhya pramanpatra ae please spast karsho.. 6-7-8 ma 10-10-10 balkoni hoy to ktla shikshak mle?

  2. Rajyaguru Nikunj

    6 to 8 ma over posting thy to siniourity mujab shikshak OP thy ke Vishay pramane?Vishay pramane hoy to kya Kram ma OP thse? Please sir reply me.

Comments are closed.