गुजरात ना जिल्ला ओं मा एक वर्ष मा 19000 सरकारी कर्मचारी घटी गया

By | March 13, 2016

गुजरात मा 19000  सरकारी कर्मचारी  नी घट